DÌTHEANNAN AN T-SRATHA LE M.M.S.

Seo mo bhlog le dealbhan is ainmean nan dìtheannan a tha a’ fàs air a’ mhòintich, anns na h-achaidhean, ri taobh na h-aibhne no shuas aig an loch far a bheil sinn a’ fuireach as t-samhradh. Tha mi an dòchas gun còrd iad riubh!

FRAOCH / HEATHER

FRAOCH / HEATHER

tursarain no fliodh na narach - lesser stitchwort

tursarain no fliodh na narach - lesser stitchwort

BOG A’ MHONAIDH \ COMMON ORCHID

BOG A’ MHONAIDH \ COMMON ORCHID

peasair nan luch / cow vetch

peasair nan luch / cow vetch

FLÙR NA CUTHAIG \CUCKOO’S FLOWER

FLÙR NA CUTHAIG \CUCKOO’S FLOWER

lus crè-monaidh - heath /common speedwell

lus crè-monaidh - heath /common speedwell

SìODA LUS / RAGGED ROBIN

SìODA LUS / RAGGED ROBIN

CONASG / WHIN

CONASG / WHIN

CONASG fo bhlàth AIR MÒINTEACH DHRUIM ATHAISIDH. bha i plailt am bliadhna! - WHIN blooming ON DRUMASHIE MOOR. there was lots this year!

CONASG fo bhlàth AIR MÒINTEACH DHRUIM ATHAISIDH. bha i plailt am bliadhna! - WHIN blooming ON DRUMASHIE MOOR. there was lots this year!

canach - bog cotton

canach - bog cotton

LUIBH CHALUIM- CHILLE / BOG ASPHODEL

LUIBH CHALUIM- CHILLE / BOG ASPHODEL

NEÒINEAN - ‘PAIDIREAN’ A’ GHÀIDHLIG AIRSON DAISY CHAIN ‘STRING OF BEADS, GARLAND OF FLOWERS, CHILDREN’S NAME FOR A ‘SOP’ OF DIASY HEADS.’

NEÒINEAN - ‘PAIDIREAN’ A’ GHÀIDHLIG AIRSON DAISY CHAIN ‘STRING OF BEADS, GARLAND OF FLOWERS, CHILDREN’S NAME FOR A ‘SOP’ OF DIASY HEADS.’

LILIDHEAN NO DUILLEAG BHÀITE-BHÀN ANN AN LOCH FARR - LILLIES IN LOCH FARR

LILIDHEAN NO DUILLEAG BHÀITE-BHÀN ANN AN LOCH FARR - LILLIES IN LOCH FARR

PUTANAN GORMA FAISG AIR TORR DARROCH - FIELD SCABIOUS NEAR TORRDARROCH

PUTANAN GORMA FAISG AIR TORR DARROCH - FIELD SCABIOUS NEAR TORRDARROCH

PUTAN GORM / GILLeAN-GUIRMEIN - FIELD SCABIOUS

PUTAN GORM / GILLeAN-GUIRMEIN - FIELD SCABIOUS

BEARNAN-BRÌDE - DANDELION

BEARNAN-BRÌDE - DANDELION

‘s e gathan-gobhainn aon ainm airson na sìl - gathan-gobhain / ‘smithy sparks’ is one name for the seeds when they fly

‘s e gathan-gobhainn aon ainm airson na sìl - gathan-gobhain / ‘smithy sparks’ is one name for the seeds when they fly

CLÒBHAR / SEAMARg agus aon bhuidheag - CLOVER and one buttercup

CLÒBHAR / SEAMARg agus aon bhuidheag - CLOVER and one buttercup

seileachan-frangach - rosebay willowherb

seileachan-frangach - rosebay willowherb

buadhghallan buidhe - yellow ragwort

buadhghallan buidhe - yellow ragwort

sìol chluarain - thislte seeds

sìol chluarain - thislte seeds

750BA995-8D19-4298-8525-32339F0F598E.jpeg
Bròg na sith / fox glove

Bròg na sith / fox glove

costag-fhiadhain - cow parlsey

costag-fhiadhain - cow parlsey

CÙBHRAIDHEACHD - PERFUME!

CÙBHRAIDHEACHD - PERFUME!