Tha mi air 7 leabhraichean Asterix eadar-theangachadh / I have translated 7 Asterix books into Gaelic

http://www.dalenllyfrau.com/asterix-gaidhlig.html

is deasachadh a dhèanamh air Tintin sa Ghàidhlig / and edited two of the Tintin series

http://www.dalenllyfrau.com/Tintin-Toit-nam-Pharo.html